Õppetöö

Loovtöö


Loovtööde läbiviimise kord põhikooli III astmes

Loovtöö on Kiviõli Vene Kooli õppekavaga sätestatud õppetegevuse vorm

8.-datele klassidele.

Loovtöö all mõistetakse uurimust, projekti (makett, mudel vms.) kunstiteost, milline koostamisprotsessilt ja vormistamiselt vastab käesoleva korra nõuetele.

Loovtööd vormistatakse vastavalt Kiviõli Vene Kooli kirjalike tööde vormistamise korrale.

Loovtöö lõpeb kaitsmisega komisjoni ees jooksva õppeaasta aprill- maikuus.

1. Loovtöö eesmärgiks on

1.1. pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada:

 • õpilase tervikliku maailmapildi, loomingulisuse, algatusvõime ja eneseväljendusoskuse kujunemist,
 • uute ideede tekkimist ja teostamist õppeainete lõimimise ning eluga seostamise protsessi kaudu,
 • õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist,
 • õpilast oma võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks
  1. Kujundada ja arendada üldpädevusi:
 • iseseisev ja rühmas töötamine,
 • probleemide lahendamine,
 • kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus,
 • töö allikate ja andmetega,
 • tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine,
 • tegevuse ja töö analüüsimine,
 • loovtöö vormistamine,
 • IKT vahendite kasutamine jne
 1. Loovtööd on võimalik koostada individuaalselt või kuni 3-õpilaselistes gruppides. Grupitöö esitamisel peab olema selgelt eristatav iga liikme roll töö valmimisel;

LOOVTÖÖ KORRALDAMINE KOOLIS

 1. Klassijuhatajad tutvustatavad 7. kl õpilastele loovtöö teemasid ning erinevaid võimalusi nende käsitlemisel, nõudeid töö koostamisele ning tähtaegu.
 2. Õpilane valib loovtöö teema ning vormi  erinevatest õppeainetest (kohustuslikud, vaba- või valik-) või oma huvidest ja võimetest lähtuvalt.
 3. Loovtöö teema valib õpilane 7. klassis, lepib kokku juhendamise ja teavitab kooli 1. märtsiks;
 4. Loovtöö teema sõnastab õpilane iseseisvalt või kasutab kooli poolt pakutud valikut.
 5. Teemad ja juhendamine arutatakse läbi ja kooskõlastatakse I. kollokviumil aprillis, mille alusel tööde teostajad, juhendajad ja teemad fikseeritakse direktori käskkirjaga;
 6. Loovtöid koordineerivad klassijuhatajad, kelle ülesandeks on õpilaste loovtöö koostamisprotsessi jälgimine;
 7. Loovtööde valmimiskäigu vahekokkuvõtted tehakse II kollokviumil järgmise õppeaasta oktoobris;
 8. Loovtöid retsenseerivad kaasõpilased, kusjuures retsensioon on hinnatav ja õpetaja- retsensent, kelle kokkuvõtet arvestab kaitsmiskomisjon.
 9. Loovtööd esitatakse retsenseerimiseks kaasõpilastele ja retsensendile nii, et tööd saaksid esitatud kaitsmiskomisjoni sekretärile aprillikuu I poole jooksul.
 10. Loovtööde vastuvõtmise ja nende liikumise eest vastutab kaitsmiskomisjoni sekretär.
 11. Kaitsmine toimub maikuu jooksul.

LOOVTÖÖDE JUHENDAMINE

 1. Loovtööde juhendajad võivad olla aineõpetajad, õpetajad, kooli töötajad, vanemad või inimesed väljastpoolt kooli, kellel on vähemalt kõrgharidus (bakalaureuse tase), ühel juhendajal võib olla maksimaalselt kaks juhendatavat tööd;
 2. juhendaja roll on suunav.
 3. Juhendaja :
 • aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel;
 • aitab piiritleda töö mahu, sealhulgas grupi liikmete konkreetseid rolle
 • soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel;
 • suunab eksperimentaalse osa läbiviimisel;
 • jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning ajakavast kinnipidamist,
 • nõustab õpilast kaitsmise ettevalmistamisel;
 1. Juhendaja vormistab oma tegevuse kokkuvõtte hinnanguna õpilase tööle.

LOOVTÖÖDE KAITSMINE

 1. loovtöö kaitsmisele pääseb õpilane, kui ta on kokkulepitud ajaks esitanud komisjonile oma korrektselt vormistatud ja retsenseeritud loovtöö;
 2. loovtööd esitleb õpilane kaitsmisel illustreeritud suulise ettekandena;
 3. autorite grupi tööd esitlevad kaitsmisel  kõik rühma liikmed;
 4. loovtöö kaitsmine võib toimuda nii koolis kui väljaspool kooli kokkuleppel hindamiskomisjoniga;
 5. kaitsmise vorm ja koht lepitakse kokku II kollokviumil ja fikseeritakse koos kaitsmiskomisjoniga direktori käskkirjaga;
 6. Kaitsmisel töö autor (id):
 • toob (vad) välja töö eesmärgi
 • tutvustab (vad) kasutatud metoodikat,
 • annab (vad)I ülevaate tulemustest.

LOOVTÖÖDE HINDAMINE

 1. Loovtööle annab koondhinnangu kaitsmiskomisjon, kuhu võib kuuluda ka õpilase juhendaja. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle.
 2. Koondhinnangu andmisel on aluseks ka juhendaja hinnang õpilasele ning retsensendi hinnang tööle.
 3. Hinnang antakse:
 • töö sisule:  töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;
  • kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose  puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise ja põhjendamise oskust;
  • muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust ja selle põhjendamist;
 • loovtöö protsessile: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust;
 • loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; viitamine;
 • loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega.

Loovtööde läbiviimise kord põhikooli III astmes

Loovtöö on Kiviõli Vene Kooli õppekavaga sätestatud õppetegevuse vorm

8.-datele klassidele.

Loovtöö all mõistetakse uurimust, projekti (makett, mudel vms.) kunstiteost, milline koostamisprotsessilt ja vormistamiselt vastab käesoleva korra nõuetele.

Loovtööd vormistatakse vastavalt Kiviõli Vene Kooli kirjalike tööde vormistamise korrale.

Loovtöö lõpeb kaitsmisega komisjoni ees jooksva õppeaasta aprill- maikuus.

1. Loovtöö eesmärgiks on

1.1. pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada:

 • õpilase tervikliku maailmapildi, loomingulisuse, algatusvõime ja eneseväljendusoskuse kujunemist,
 • uute ideede tekkimist ja teostamist õppeainete lõimimise ning eluga seostamise protsessi kaudu,
 • õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist,
 • õpilast oma võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks
  1. Kujundada ja arendada üldpädevusi:
 • iseseisev ja rühmas töötamine,
 • probleemide lahendamine,
 • kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus,
 • töö allikate ja andmetega,
 • tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine,
 • tegevuse ja töö analüüsimine,
 • loovtöö vormistamine,
 • IKT vahendite kasutamine jne
 1. Loovtööd on võimalik koostada individuaalselt või kuni 3-õpilaselistes gruppides. Grupitöö esitamisel peab olema selgelt eristatav iga liikme roll töö valmimisel;

LOOVTÖÖ KORRALDAMINE KOOLIS

 1. Klassijuhatajad tutvustatavad 7. kl õpilastele loovtöö teemasid ning erinevaid võimalusi nende käsitlemisel, nõudeid töö koostamisele ning tähtaegu.
 2. Õpilane valib loovtöö teema ning vormi  erinevatest õppeainetest (kohustuslikud, vaba- või valik-) või oma huvidest ja võimetest lähtuvalt.
 3. Loovtöö teema valib õpilane 7. klassis, lepib kokku juhendamise ja teavitab kooli 1. märtsiks;
 4. Loovtöö teema sõnastab õpilane iseseisvalt või kasutab kooli poolt pakutud valikut.
 5. Teemad ja juhendamine arutatakse läbi ja kooskõlastatakse I. kollokviumil aprillis, mille alusel tööde teostajad, juhendajad ja teemad fikseeritakse direktori käskkirjaga;
 6. Loovtöid koordineerivad klassijuhatajad, kelle ülesandeks on õpilaste loovtöö koostamisprotsessi jälgimine;
 7. Loovtööde valmimiskäigu vahekokkuvõtted tehakse II kollokviumil järgmise õppeaasta oktoobris;
 8. Loovtöid retsenseerivad kaasõpilased, kusjuures retsensioon on hinnatav ja õpetaja- retsensent, kelle kokkuvõtet arvestab kaitsmiskomisjon.
 9. Loovtööd esitatakse retsenseerimiseks kaasõpilastele ja retsensendile nii, et tööd saaksid esitatud kaitsmiskomisjoni sekretärile aprillikuu I poole jooksul.
 10. Loovtööde vastuvõtmise ja nende liikumise eest vastutab kaitsmiskomisjoni sekretär.
 11. Kaitsmine toimub maikuu jooksul.

LOOVTÖÖDE JUHENDAMINE

 1. Loovtööde juhendajad võivad olla aineõpetajad, õpetajad, kooli töötajad, vanemad või inimesed väljastpoolt kooli, kellel on vähemalt kõrgharidus (bakalaureuse tase), ühel juhendajal võib olla maksimaalselt kaks juhendatavat tööd;
 2. juhendaja roll on suunav.
 3. Juhendaja :
 • aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel;
 • aitab piiritleda töö mahu, sealhulgas grupi liikmete konkreetseid rolle
 • soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel;
 • suunab eksperimentaalse osa läbiviimisel;
 • jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning ajakavast kinnipidamist,
 • nõustab õpilast kaitsmise ettevalmistamisel;
 1. Juhendaja vormistab oma tegevuse kokkuvõtte hinnanguna õpilase tööle.

LOOVTÖÖDE KAITSMINE

 1. loovtöö kaitsmisele pääseb õpilane, kui ta on kokkulepitud ajaks esitanud komisjonile oma korrektselt vormistatud ja retsenseeritud loovtöö;
 2. loovtööd esitleb õpilane kaitsmisel illustreeritud suulise ettekandena;
 3. autorite grupi tööd esitlevad kaitsmisel  kõik rühma liikmed;
 4. loovtöö kaitsmine võib toimuda nii koolis kui väljaspool kooli kokkuleppel hindamiskomisjoniga;
 5. kaitsmise vorm ja koht lepitakse kokku II kollokviumil ja fikseeritakse koos kaitsmiskomisjoniga direktori käskkirjaga;
 6. Kaitsmisel töö autor (id):
 • toob (vad) välja töö eesmärgi
 • tutvustab (vad) kasutatud metoodikat,
 • annab (vad)I ülevaate tulemustest.

LOOVTÖÖDE HINDAMINE

 1. Loovtööle annab koondhinnangu kaitsmiskomisjon, kuhu võib kuuluda ka õpilase juhendaja. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle.
 2. Koondhinnangu andmisel on aluseks ka juhendaja hinnang õpilasele ning retsensendi hinnang tööle.
 3. Hinnang antakse:
 • töö sisule:  töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;
  • kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose  puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise ja põhjendamise oskust;
  • muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust ja selle põhjendamist;
 • loovtöö protsessile: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust;
 • loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; viitamine;
 • loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega.