Koolielu

Pikapäevarühm


Kehtestatud direktori käskkirjaga 06.04.2023 nr 2-1/10

KIVIÕLI VENE KOOLI
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUSE ALUSED
PIKPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA

Alus: Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse § 38 lõige 1, 2 ning sotsiaalministri 27. märtsi 2001.a määruse nr 36 „Tervisenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine

     1) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

    2) Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise.

2. Pikapäevarühma suurus

     1) Pikapäevarühma suurus on järgmine:

     1.-3. klassis kuni 24 õpilast

     4.-6. klassis kuni 24 õpilast

     2) Pikapäevarühmad moodustatakse ühe klassi, erandina ka kahe või enama klassi õpilastest

3. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine:

     1) Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eeskostja) kirjaliku taotluse alusel.

     2) Lapsevanem (eeskostja) võib esitada taotluse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 10. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.

     3) Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.

     4) Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori käskkirjaga lapsevanema (eeskostja) avalduse alusel

4. Pikapäevarühma töökorraldus

     1) Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja  e-kooli päevikusse.

     2) Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvialategevuseks.

     3) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

     4) Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eeskostjaga)

     5) Pikapäevarühma kasvataja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast

5. Pikapäevarühma päevakava:

     5.1 Pikapäevarühmad töötavad kella 11.30 – 16.00

     5.2 Peale õppetundide lõppu läheb pikapäevarühma arvatud õpilane pikapäevarühma klassi

     5.3 Pikapäevarühmas käitub õpilane viisakalt, arvestab kaasõpilastega. Õpilane peab kinni kooli kodukorrast

     5.4 Pikapäevarühma päevakava  kavandab vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.

     5.5 Pikapäevarühmas teeb õpilane koduseid õpiülesandeid nende õppevahenditega, mis tal kaasas on ja vastutab ise õpiülesannete täitmise eest, saades vajadusel pikapäevarühma kasvatajalt juhendamist ja tuge.

     5.6 Pikapäevarühmas osalevad õpilased  saavad koolis täiendava  lõunasöögi (finantseerimine lapsevanema, eeskostja poolt). Kui õpilane jäi haigeks või puudub koolist lapsevanem annab info klassijuhatajale kus täpsustab mitu päeva õpilane puudub, lõunasöögist võetakse maha järgmisest päevast

     5.7 Pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine- või lõunasöögi aeg kavandatakse päevakavas nii, et söögikordade vahe oleks 3 kuni 4 tundi.

Kehtestatud direktori käskkirjaga 06.04.2023 nr 2-1/10

KIVIÕLI VENE KOOLI
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUSE ALUSED
PIKPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA

Alus: Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse § 38 lõige 1, 2 ning sotsiaalministri 27. märtsi 2001.a määruse nr 36 „Tervisenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine

     1) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

    2) Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise.

2. Pikapäevarühma suurus

     1) Pikapäevarühma suurus on järgmine:

     1.-3. klassis kuni 24 õpilast

     4.-6. klassis kuni 24 õpilast

     2) Pikapäevarühmad moodustatakse ühe klassi, erandina ka kahe või enama klassi õpilastest

3. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine:

     1) Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eeskostja) kirjaliku taotluse alusel.

     2) Lapsevanem (eeskostja) võib esitada taotluse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 10. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.

     3) Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.

     4) Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori käskkirjaga lapsevanema (eeskostja) avalduse alusel

4. Pikapäevarühma töökorraldus

     1) Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja  e-kooli päevikusse.

     2) Pikapäevarühma päevakava kinnitab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvialategevuseks.

     3) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

     4) Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eeskostjaga)

     5) Pikapäevarühma kasvataja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast

5. Pikapäevarühma päevakava:

     5.1 Pikapäevarühmad töötavad kella 11.30 – 16.00

     5.2 Peale õppetundide lõppu läheb pikapäevarühma arvatud õpilane pikapäevarühma klassi

     5.3 Pikapäevarühmas käitub õpilane viisakalt, arvestab kaasõpilastega. Õpilane peab kinni kooli kodukorrast

     5.4 Pikapäevarühma päevakava  kavandab vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.

     5.5 Pikapäevarühmas teeb õpilane koduseid õpiülesandeid nende õppevahenditega, mis tal kaasas on ja vastutab ise õpiülesannete täitmise eest, saades vajadusel pikapäevarühma kasvatajalt juhendamist ja tuge.

     5.6 Pikapäevarühmas osalevad õpilased  saavad koolis täiendava  lõunasöögi (finantseerimine lapsevanema, eeskostja poolt). Kui õpilane jäi haigeks või puudub koolist lapsevanem annab info klassijuhatajale kus täpsustab mitu päeva õpilane puudub, lõunasöögist võetakse maha järgmisest päevast

     5.7 Pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine- või lõunasöögi aeg kavandatakse päevakavas nii, et söögikordade vahe oleks 3 kuni 4 tundi.