Õppetöö

Päevakava


KEHTESTATUD

direktori käskkirjaga 05.12.2022 nr 2-1/6

Kiviõli Vene Kooli

PÄEVAKAVA

Päevakava kehtestatakse „Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse“ § 25 lõike 6, §38 lõike 2 ning sotsiaalministri 27. märtsi 2001.a  määrust nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

Koolimaja on avatud tööpäevadel  7.00 – 20.00

Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.

Õppetundide ja vahetundide ajad:

1. Õppetunnid algavad kell 8.15 vastavalt tunniplaanile. Tunniplaan avaldatakse kooli veebilehel, vastaval infostendil.

2. Õppetunni algusest ja lõpust teatakse koolikellaga

3. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 20 minutid.

4. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

 • 1 - 8.15 – 9.00
 • 2 - 9.10 – 9.55
 • 3 - 10.05 – 10.50 toitlustamine 1.-5. klassid
 • 4 - 11.10 – 11.55 toitlustamine 6.-9. klassid
 • 5 - 12.15 – 13.00
 • 6 - 13.10 – 13.55
 • 7 - 14.05 – 14.50

5. Õppetunnid toimuvad  tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes

6. Tunniplaan, huviringide info on kättesaadav kooli kodulehelt.

7. Ainekonsultatsioonid toimuvad konsultatsioonide ajagraafiku järgi. Konsultatsioonide ajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel.

8. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.

9. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.

10. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.

11. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

12. Muudatused tunniplaanis seoses asendustundidega, klassi- ja kooliväliste üritustega teeb õppealajuhataja. Õpilastele teatab sellest klassijuhataja.

13. Õppetöö osaks on:

 • klassitunnid,
 • konsultatsioonid,
 • õppeekskursioonid ja õppekäigud,
 • aktused
 • spordipäevad
 • osalemine aineolümpiaadidel ja valmistumine kõrgematasemelistes olümpiaadideks,
 • loengud,
 • projektiõpe,
 • e-õpe,
 • õues – ja m-õpe.

14. Väljaspool õppetunde:

 • töötavad huviala – ja aineringid,
 • toimuvad konsultatsioonid,
 • töötab pikapäevarühm,
 • toimuvad töökoosolekud,
 • toimuvad koolipeod
 • toimuvad klassiõhtud.

15. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja, õppealajuhataja või meditsiinitöötaja loal.

16. Vahetundides (ilusa ilma korral – mais, septembris) võivad õpilased viibida õues selleks ettenähtud territooriumil.

Pikapäevarühma töö

1. Pikapäevarühmad töötavad kella 12.00 – 15.30 vastavalt õpilaste eale

2. Peale õppetundide lõppu läheb pikapäevarühma arvatud õpilane pikapäevarühma klassi

3. Pikapäevarühma päevakava  kavandab:

 • vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.
 • õpetaja juhendamisel õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, lauamängude mängimine, liiklusmängud. Joonistamine, meisterdamine
 • koduste ülesannete täitmine
 • Lõunasöök, kell 14.00
 • Kodutööde tegemise jätkamine pikapäevarühma kasvataja juhendamisel ja toel, huvitegevus

Huviringide töö

1. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava toetavale ringide ja huviringide tegevuses

2. Aine – ja huviringide töö toimub üldjuhul järgmistel aegadel 13.00 – 20.00

3. Aine – ja huvialaringi töö toimub tööajagraafiku alusel. Ringide töögraafik avaldatakse kooli veebilehel, vastaval infostendil.

Ühisüritused

Üldüritused toimuvad vastavalt kooli traditsioonide ja üritustekava alusel. Ürituste kava avalikustatakse kooli veebilehel. Koolipeod, klassiõhtud ja muud üritused lõpevad hiljemalt 21.00

 • Muudatustest päevaplaanis teavitatakse eelnevalt kooli kodulehe või e-kooli kaudu, samuti koolipäeva jooksul suuliselt klassides või kirjalikult kooli stendidel.

KEHTESTATUD

direktori käskkirjaga 05.12.2022 nr 2-1/6

Kiviõli Vene Kooli

PÄEVAKAVA

Päevakava kehtestatakse „Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse“ § 25 lõike 6, §38 lõike 2 ning sotsiaalministri 27. märtsi 2001.a  määrust nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

Koolimaja on avatud tööpäevadel  7.00 – 20.00

Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.

Õppetundide ja vahetundide ajad:

1. Õppetunnid algavad kell 8.15 vastavalt tunniplaanile. Tunniplaan avaldatakse kooli veebilehel, vastaval infostendil.

2. Õppetunni algusest ja lõpust teatakse koolikellaga

3. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 20 minutid.

4. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

 • 1 - 8.15 – 9.00
 • 2 - 9.10 – 9.55
 • 3 - 10.05 – 10.50 toitlustamine 1.-5. klassid
 • 4 - 11.10 – 11.55 toitlustamine 6.-9. klassid
 • 5 - 12.15 – 13.00
 • 6 - 13.10 – 13.55
 • 7 - 14.05 – 14.50

5. Õppetunnid toimuvad  tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes

6. Tunniplaan, huviringide info on kättesaadav kooli kodulehelt.

7. Ainekonsultatsioonid toimuvad konsultatsioonide ajagraafiku järgi. Konsultatsioonide ajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel.

8. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.

9. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.

10. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.

11. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

12. Muudatused tunniplaanis seoses asendustundidega, klassi- ja kooliväliste üritustega teeb õppealajuhataja. Õpilastele teatab sellest klassijuhataja.

13. Õppetöö osaks on:

 • klassitunnid,
 • konsultatsioonid,
 • õppeekskursioonid ja õppekäigud,
 • aktused
 • spordipäevad
 • osalemine aineolümpiaadidel ja valmistumine kõrgematasemelistes olümpiaadideks,
 • loengud,
 • projektiõpe,
 • e-õpe,
 • õues – ja m-õpe.

14. Väljaspool õppetunde:

 • töötavad huviala – ja aineringid,
 • toimuvad konsultatsioonid,
 • töötab pikapäevarühm,
 • toimuvad töökoosolekud,
 • toimuvad koolipeod
 • toimuvad klassiõhtud.

15. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja, õppealajuhataja või meditsiinitöötaja loal.

16. Vahetundides (ilusa ilma korral – mais, septembris) võivad õpilased viibida õues selleks ettenähtud territooriumil.

Pikapäevarühma töö

1. Pikapäevarühmad töötavad kella 12.00 – 15.30 vastavalt õpilaste eale

2. Peale õppetundide lõppu läheb pikapäevarühma arvatud õpilane pikapäevarühma klassi

3. Pikapäevarühma päevakava  kavandab:

 • vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.
 • õpetaja juhendamisel õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, lauamängude mängimine, liiklusmängud. Joonistamine, meisterdamine
 • koduste ülesannete täitmine
 • Lõunasöök, kell 14.00
 • Kodutööde tegemise jätkamine pikapäevarühma kasvataja juhendamisel ja toel, huvitegevus

Huviringide töö

1. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava toetavale ringide ja huviringide tegevuses

2. Aine – ja huviringide töö toimub üldjuhul järgmistel aegadel 13.00 – 20.00

3. Aine – ja huvialaringi töö toimub tööajagraafiku alusel. Ringide töögraafik avaldatakse kooli veebilehel, vastaval infostendil.

Ühisüritused

Üldüritused toimuvad vastavalt kooli traditsioonide ja üritustekava alusel. Ürituste kava avalikustatakse kooli veebilehel. Koolipeod, klassiõhtud ja muud üritused lõpevad hiljemalt 21.00

 • Muudatustest päevaplaanis teavitatakse eelnevalt kooli kodulehe või e-kooli kaudu, samuti koolipäeva jooksul suuliselt klassides või kirjalikult kooli stendidel.