Meie koolist

Palgakorralduse põhimõtted


Kooskõlastatud:
Kiviõli Linnavolikogu
28.11.2013 otsusega nr 15

Kehtestatud:
direktori käskkirjaga
04.12. 2013.  nr. 1-1/11

Kiviõli Vene Kooli palgakorralduse põhimõtted 

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Kiviõli Vene Kooli (edaspidi Kool) palgakorralduse põhimõtted on direktori käskkirjaga kehtestatud alusdokument, mis reguleerib Kooli töötajatele töötasu ja lisatasude arvestamise ning maksmise korra. 
1.2 Kooli palgakorralduse põhimõtted on avalikud ning kättesaadavad Kooli veebilehel ja paberkandjal Kooli kantseleis. 
1.3 Töötaja palk koosneb töölepingujärgsest töötasust ja lisatasudest. Palga maksmise kord lepitakse kokku töölepingus (edaspidi Leping).   
1.4 Käesolevas dokumendis kasutatakse mõisteid ning töötajate töötasu kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nende rakendusaktidest, Kooli pidaja ja Kooli direktori kehtestatud õigusaktidest.
1.5 Töötajate töötasus saab kokku leppida Kooli eelarves personalikuludeks ette nähtud vahendite piires.

2. TÖÖTASU ARVESTAMINE JA MAKSMINE
2.1 Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle Lepingu ja ametijuhendiga  pandud ülesandeid. 
2.2 Õpetaja töötasu koosneb tasust õppetundide  ja lepingus kokku lepitud lisategevuste eest.
2.3 Õpetaja töötasu määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetajate töötasude alammääradest, arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud haridustöötajate täistööajaga. 
2.4 Õpetaja töölepingus lepitakse kokku õppetundide arv. Täistööaega võimaldavate õppetundide arvu vahemik nädalas on: 16 – 21 I kooliastmel ja 18 -  24 II ning III kooliastmel.
2.5 Töölepingu sõlmimisel arvestatakse töötaja kvalifikatsiooni (õpetajal kutse olemasolu),  kogemust ning seniseid töötulemusi ja Koolile oluliste lisaoskuste olemasolu.
2.6 Raamatupidaja väljastab töötajale e-posti teel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatise talle arvestatud ja makstud või maksmisele kuuluva palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi oma palga kohta vahetult juhilt, juhiabilt või raamatupidajalt.

3. LISATASUD
3.1 Lisatasu makstakse töötajale täiendavate tööülesande täitmise eest, mis ei ole määratletud tema töölepingus ja ametijuhendis. Tasustatavad täiendavad tööülesanded on osa tööprotsessist, mille määramisel lähtutakse töötaja tööpanusest. 
3.2  Täiendavate tööülesannetena arvestatakse: 
 3.2.1 individuaalset tööd hariduslike erivajadustega õpilastega;
 3.2.2 õppepraktika koordineerimist ja/või juhendamist;
 3.2.3 loovtööde juhendamist ja/või retsenseerimist;
 3.2.4 ürituste või projektipõhiste töörühmade korraldamist/juhtimist;
 3.2.5 õpilaste juhendamist osalemaks koolivälistel, sh üleriigilistel ning rahvusvahelistel olümpiaadidel või õpilasüritustel;    3.2.6.    muid kokkulepitud tegevusi.
3.3 Lisatasu suuruseks võib olla 5 kuni 20 protsenti töötaja Lepingujärgsest töötasust.
3.4 Töötajale võib maksta preemiat eriti väljapaistvate saavutuste eest juhtkonna liikme ja/või ainesuuna juhi ettepanekul. Preemia suuruse otsustab direktor iga juhtumi korral eraldi.
3.5 Täiendavate tööülesannete kokkuleppimisel ja lisatasude maksmisel lähtutakse Kooli eelarve võimalusest. 

Kooskõlastatud:
Kiviõli Linnavolikogu
28.11.2013 otsusega nr 15

Kehtestatud:
direktori käskkirjaga
04.12. 2013.  nr. 1-1/11

Kiviõli Vene Kooli palgakorralduse põhimõtted 

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Kiviõli Vene Kooli (edaspidi Kool) palgakorralduse põhimõtted on direktori käskkirjaga kehtestatud alusdokument, mis reguleerib Kooli töötajatele töötasu ja lisatasude arvestamise ning maksmise korra. 
1.2 Kooli palgakorralduse põhimõtted on avalikud ning kättesaadavad Kooli veebilehel ja paberkandjal Kooli kantseleis. 
1.3 Töötaja palk koosneb töölepingujärgsest töötasust ja lisatasudest. Palga maksmise kord lepitakse kokku töölepingus (edaspidi Leping).   
1.4 Käesolevas dokumendis kasutatakse mõisteid ning töötajate töötasu kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nende rakendusaktidest, Kooli pidaja ja Kooli direktori kehtestatud õigusaktidest.
1.5 Töötajate töötasus saab kokku leppida Kooli eelarves personalikuludeks ette nähtud vahendite piires.

2. TÖÖTASU ARVESTAMINE JA MAKSMINE
2.1 Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle Lepingu ja ametijuhendiga  pandud ülesandeid. 
2.2 Õpetaja töötasu koosneb tasust õppetundide  ja lepingus kokku lepitud lisategevuste eest.
2.3 Õpetaja töötasu määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetajate töötasude alammääradest, arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud haridustöötajate täistööajaga. 
2.4 Õpetaja töölepingus lepitakse kokku õppetundide arv. Täistööaega võimaldavate õppetundide arvu vahemik nädalas on: 16 – 21 I kooliastmel ja 18 -  24 II ning III kooliastmel.
2.5 Töölepingu sõlmimisel arvestatakse töötaja kvalifikatsiooni (õpetajal kutse olemasolu),  kogemust ning seniseid töötulemusi ja Koolile oluliste lisaoskuste olemasolu.
2.6 Raamatupidaja väljastab töötajale e-posti teel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatise talle arvestatud ja makstud või maksmisele kuuluva palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi oma palga kohta vahetult juhilt, juhiabilt või raamatupidajalt.

3. LISATASUD
3.1 Lisatasu makstakse töötajale täiendavate tööülesande täitmise eest, mis ei ole määratletud tema töölepingus ja ametijuhendis. Tasustatavad täiendavad tööülesanded on osa tööprotsessist, mille määramisel lähtutakse töötaja tööpanusest. 
3.2  Täiendavate tööülesannetena arvestatakse: 
 3.2.1 individuaalset tööd hariduslike erivajadustega õpilastega;
 3.2.2 õppepraktika koordineerimist ja/või juhendamist;
 3.2.3 loovtööde juhendamist ja/või retsenseerimist;
 3.2.4 ürituste või projektipõhiste töörühmade korraldamist/juhtimist;
 3.2.5 õpilaste juhendamist osalemaks koolivälistel, sh üleriigilistel ning rahvusvahelistel olümpiaadidel või õpilasüritustel;    3.2.6.    muid kokkulepitud tegevusi.
3.3 Lisatasu suuruseks võib olla 5 kuni 20 protsenti töötaja Lepingujärgsest töötasust.
3.4 Töötajale võib maksta preemiat eriti väljapaistvate saavutuste eest juhtkonna liikme ja/või ainesuuna juhi ettepanekul. Preemia suuruse otsustab direktor iga juhtumi korral eraldi.
3.5 Täiendavate tööülesannete kokkuleppimisel ja lisatasude maksmisel lähtutakse Kooli eelarve võimalusest.