Koolielu

Raamatukogu


Raamatukoguhoidja- Galina Jakovleva

Lahtiolekuaeg:

Esmaspäev- reede 8.00 – 12.00

KIVIÕLI VENE KOOLI RAAMATUKOGU TÖÖKORRALDUSE ALUSED

1. Üldsätted

 • Kooliraamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.
 • Kooliraamatukogu teenused (kohalkasutus, kojulaenutus) on tasuta.
 • Kooliraamatukogu laenutab lugejatele õpikuid, raamatuid ja muid teavikuid nii raamatukogus kui ka kodus kasutamiseks.

2. Lugejad

 • Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla Kiviõli Vene Kooli õpilased, õpetajad ja töötajad.
 • Lugejaks registreeritakse õpilased klassi nimekirja alusel, teised lugejad isikut tõendava dokumendi alusel.
 • Lugejad taasregistreeritakse ja nende andmed täpsustatakse iga õppeaasta 1.septembriks.
 • Võlglasi enne võlgnevuse likvideerimist ümber ei registreerita ja neile teavikuid  ja raamatuid ei laenutata.

3. Teenused

 • Kooliraamatukogu teenused - kohalkasutus, kojulaenutus ja teatmeteenindus, on tasuta.
 • Kooliraamatukogu laenutab teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju. Lugeja saab valida teavikuid kas avariiulitelt või raamatukoguhoidja abiga. Kohalkasutatavaid teavikuid (sõnaraamatud, teatmeteosed, ainueksemplarid, ajakirjade viimased numbrid) laenutatakse koju erandjuhtudel kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.
 • Laenutatavate teavikute tagastamistähtaeg on kaks nädalat, ajakirjade ja ajalehtede – üks nädal. Õpilane võib korraga laenutada kuni 3 teavikut, erandjuhtudel kuni 5 teavikut. Tagastamistähtaega saab pikendada kaks nädalat, kui teavikut pole soovinud teine lugeja.
 • Lugejal võetakse laenutamise õigus hilinenud teaviku tagastamiseni.

4. Õpikud, töövihikud ja muud õppevahendid

 • Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §23 lg 2 võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
 • Kooli õppekavale vastavad töövihikud ja tööraamatud (sh ka I klassi aabitsa) saavad õpilased tasuta ja ei pea tagastama.
 • Mitmeks õppeaastaks ette nähtud õppematerjalide (nt. kontuurkaardid, ülesannete kogud) säilimise eest vastutab õpilane ja kool neid ei asenda.
 • Õpilastele vajaminevad õpikud, töövihikud ja lisamaterjalid jagavad klassiõpetajad ja aineõpetajad koostöös raamatukoguga õppeaasta alguses.
 • Õpikute üle teostab kontrolli aineõpetaja.
 • Õppeaasta lõpul tagastatakse õpikud õpilaste poolt raamatukogusse
 • Klassikomplektina laenutatud teavikute säilimise ja tagastamise eest vastutab klassiõpetaja.
 • Kaheosalise õpiku teised osad saavad õpilased siis, kui on tagastanud esimesed osad.
 • Õppeaasta algul saadud õpikud tagastatakse raamatukogusse vastava õpetaja poolt.
 • Õpikud tagastatakse graafiku alusel, pikendatud õppetööga ainetes 30. augustiks.
 • Õpilane vaatab kätte saadud õpikud üle ja teatab leitud puudustest (rikutud, puuduvad lehed vm) raamatukoguhoidjale kahe nädala jooksul arvates õppeaasta algusest. Puudustega õpik asendatakse.
 • Õpikute korrashoiu eest vastutab õpilane, kes  kaitseb laenutatud õpikuid kattepaberi või kaantega ning märgib õpikusse vastavale kohale klassi, õppeaasta ja oma nime.
 • Töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab laenutatud teavikud enne lahkumist raamatukogusse.
 • Kaotatud või rikutud teavikud (raamatud, õpikud, töövihikud jm) tuleb asendada sama või teise samaväärse teavikuga või kompenseerida hüvitise korra alusel.
 • Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukoguhoidja poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega.
 • Õpilaste poolt tahtlikult tekitatud kahju hüvitavad nende vanemad.
 • Koolist lahkuvad õpilased on kohustatud enne dokumentide väljastamist võtma raamatukogust ringkäigulehele allkirja, et tõendada võlgnevuse puudumist.
 • Kaotatud või rikutud teavik tuleb raamatukogule hüvitada. Alaealiste lugejate tekitatud kahjud hüvitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.
 • Kaotatud või rikutud teavikud asendab lugeja samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või on kohustatud tasuma nende kolmekordse turuväärtuse.

5. Raamatukogu kasutamine

 • Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt: loeb, õpib, pöördub abi saamiseks raamatukoguhoidja poole.
 • Lahkudes korrastab oma töökoha. Raamatukogu ruumides hoitakse vaikust ja korda, omavaheline suhtlemine toimub teisi häirimata.
 • Vastavalt kooli kodukorrale raamatukogu ruumides ei sööda ega jooda.
 • Raamatukogu kodukorda rikkunud lugejalt võib kooli juhtkonna otsusega raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta kuni üheks õppeperioodiks. Raamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud lugejalt võib direktori käskkirjaga teabekeskuse külastamise õiguse ära võtta.
 • Õpilase vanemale teatatakse sellest kirjalikult.
 • Kodukorras reguleerimata küsimused lahendatakse lugeja, raamatukoguhoidja ja kooli juhtkonna koostöös.
 • Raamatukogu on õppetöö ajal avatud 8.30 – 12.00.

Raamatukoguhoidja- Galina Jakovleva

Lahtiolekuaeg:

Esmaspäev- reede 8.00 – 12.00

KIVIÕLI VENE KOOLI RAAMATUKOGU TÖÖKORRALDUSE ALUSED

1. Üldsätted

 • Kooliraamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.
 • Kooliraamatukogu teenused (kohalkasutus, kojulaenutus) on tasuta.
 • Kooliraamatukogu laenutab lugejatele õpikuid, raamatuid ja muid teavikuid nii raamatukogus kui ka kodus kasutamiseks.

2. Lugejad

 • Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla Kiviõli Vene Kooli õpilased, õpetajad ja töötajad.
 • Lugejaks registreeritakse õpilased klassi nimekirja alusel, teised lugejad isikut tõendava dokumendi alusel.
 • Lugejad taasregistreeritakse ja nende andmed täpsustatakse iga õppeaasta 1.septembriks.
 • Võlglasi enne võlgnevuse likvideerimist ümber ei registreerita ja neile teavikuid  ja raamatuid ei laenutata.

3. Teenused

 • Kooliraamatukogu teenused - kohalkasutus, kojulaenutus ja teatmeteenindus, on tasuta.
 • Kooliraamatukogu laenutab teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju. Lugeja saab valida teavikuid kas avariiulitelt või raamatukoguhoidja abiga. Kohalkasutatavaid teavikuid (sõnaraamatud, teatmeteosed, ainueksemplarid, ajakirjade viimased numbrid) laenutatakse koju erandjuhtudel kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.
 • Laenutatavate teavikute tagastamistähtaeg on kaks nädalat, ajakirjade ja ajalehtede – üks nädal. Õpilane võib korraga laenutada kuni 3 teavikut, erandjuhtudel kuni 5 teavikut. Tagastamistähtaega saab pikendada kaks nädalat, kui teavikut pole soovinud teine lugeja.
 • Lugejal võetakse laenutamise õigus hilinenud teaviku tagastamiseni.

4. Õpikud, töövihikud ja muud õppevahendid

 • Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §23 lg 2 võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
 • Kooli õppekavale vastavad töövihikud ja tööraamatud (sh ka I klassi aabitsa) saavad õpilased tasuta ja ei pea tagastama.
 • Mitmeks õppeaastaks ette nähtud õppematerjalide (nt. kontuurkaardid, ülesannete kogud) säilimise eest vastutab õpilane ja kool neid ei asenda.
 • Õpilastele vajaminevad õpikud, töövihikud ja lisamaterjalid jagavad klassiõpetajad ja aineõpetajad koostöös raamatukoguga õppeaasta alguses.
 • Õpikute üle teostab kontrolli aineõpetaja.
 • Õppeaasta lõpul tagastatakse õpikud õpilaste poolt raamatukogusse
 • Klassikomplektina laenutatud teavikute säilimise ja tagastamise eest vastutab klassiõpetaja.
 • Kaheosalise õpiku teised osad saavad õpilased siis, kui on tagastanud esimesed osad.
 • Õppeaasta algul saadud õpikud tagastatakse raamatukogusse vastava õpetaja poolt.
 • Õpikud tagastatakse graafiku alusel, pikendatud õppetööga ainetes 30. augustiks.
 • Õpilane vaatab kätte saadud õpikud üle ja teatab leitud puudustest (rikutud, puuduvad lehed vm) raamatukoguhoidjale kahe nädala jooksul arvates õppeaasta algusest. Puudustega õpik asendatakse.
 • Õpikute korrashoiu eest vastutab õpilane, kes  kaitseb laenutatud õpikuid kattepaberi või kaantega ning märgib õpikusse vastavale kohale klassi, õppeaasta ja oma nime.
 • Töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab laenutatud teavikud enne lahkumist raamatukogusse.
 • Kaotatud või rikutud teavikud (raamatud, õpikud, töövihikud jm) tuleb asendada sama või teise samaväärse teavikuga või kompenseerida hüvitise korra alusel.
 • Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukoguhoidja poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega.
 • Õpilaste poolt tahtlikult tekitatud kahju hüvitavad nende vanemad.
 • Koolist lahkuvad õpilased on kohustatud enne dokumentide väljastamist võtma raamatukogust ringkäigulehele allkirja, et tõendada võlgnevuse puudumist.
 • Kaotatud või rikutud teavik tuleb raamatukogule hüvitada. Alaealiste lugejate tekitatud kahjud hüvitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.
 • Kaotatud või rikutud teavikud asendab lugeja samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või on kohustatud tasuma nende kolmekordse turuväärtuse.

5. Raamatukogu kasutamine

 • Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt: loeb, õpib, pöördub abi saamiseks raamatukoguhoidja poole.
 • Lahkudes korrastab oma töökoha. Raamatukogu ruumides hoitakse vaikust ja korda, omavaheline suhtlemine toimub teisi häirimata.
 • Vastavalt kooli kodukorrale raamatukogu ruumides ei sööda ega jooda.
 • Raamatukogu kodukorda rikkunud lugejalt võib kooli juhtkonna otsusega raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta kuni üheks õppeperioodiks. Raamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud lugejalt võib direktori käskkirjaga teabekeskuse külastamise õiguse ära võtta.
 • Õpilase vanemale teatatakse sellest kirjalikult.
 • Kodukorras reguleerimata küsimused lahendatakse lugeja, raamatukoguhoidja ja kooli juhtkonna koostöös.
 • Raamatukogu on õppetöö ajal avatud 8.30 – 12.00.